Artikel 1: Definities met betrekking tot de webshop van InHuis.nl
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 
– InHuis.nl
 
De onderneming met de handelsnArtikel 1: Definities met betrekking tot de webshop van InHuis.nl
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 
– InHuis.nl
 
De onderneming met de handelsnaam “InHuis.nl”.
 
– De website
 
De website van InHuis.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.
 
– Product
 
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen InHuis.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 
– Klant
 
Iedere natuurlijke persoon die met InHuis.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).
 
Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen InHuis.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 
Artikel 3: Aanbiedingen, offerten en bestellingen
1.
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende produkten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.
Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. InHuis.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
3.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 4: Overeenkomst
1.
De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en InHuis.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
2.
Indien op verzoek van de klant door InHuis.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en InHuis.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
3.
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van InHuis.nl akkoord gaat. InHuis.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.
 
Artikel 5: Levering
1.
InHuis.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. InHuis.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
2.
Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient InHuis.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen als nog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
3.
Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij InHuis.nl de wijze van verzending bepaalt.
4.
Voor levering op de waddeneilianden gelden speciale tarieven. De afdeling verkoop stelt deze bij iedere bestelling afzonderlijk vast.
5.
Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met het te betalen bedrag aan transportkosten.
6.
Bestellingen die plaatsvinden via de webshop van Inhuis.nl, ontvangen doorgaans een kussenpakket danwel accessoirepakket cadeau, dit is echter alleen geldig bij bestelling van boven de €400.
 
Artikel 6: Garantie
1.
Op de door InHuis.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
2.
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van InHuis.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
3.
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van InHuis.nl
4.
Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 
Artikel 7: Reclames
1.
De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2.
Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
3.
In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten. Tenzij anders overeengekomen.
4.
Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan InHuis.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Het factuurbedrag wordt geretourneerd minus de verzendkosten, deze zijn voor retour nemen en de administratieve afwikkeling toch gemaakt. Bij een retour wordt dus altijd retourkosten in mindering gebracht. Wanneer de verzendkosten hoger zijn dan € 15,00 gebeurt dit in overleg met de klant.
 
Retourzendingen worden in slechts geaccepteerd indien
 
– het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
– de verpakking van het product onbeschadigd is
– het product en/of de producten geheel compleet zijn
– in de originele verpakking en in originele staat zijn
– het product en/of de producten ongebruikt zijn
– het product en/of de producten schoon zijn
– het een niet speciaal besteld product is
– het producten en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid
1.
Indien het door InHuis.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2.
Nimmer is InHuis.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3.
Evenmin is InHuis.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
 
Artikel 9: Overmacht
1.
InHuis.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien InHuis.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop InHuis.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van InHuis.nl daaronder begrepen.
2.
InHuis.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat InHuis.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3.
Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
 
Artikel 10: Betaling
1.
Het te betalen bedrag kan worden voldaan via ideal, bankoverschrijving, contant of via pin.
Bij aflevering is er een mobiele pinautomaat aanwezig.
2.
Om de prijzen van InHuis.nl zo laag mogelijk te houden behoord betaling via een creditcard helaas niet tot de mogelijkheden.
 
Artikel 11: Geschillen
1.
Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van InHuis.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2.
InHuis.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
3.
Op elke overeenkomst tussen InHuis.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
aam “InHuis.nl”.
 
– De website
 
De website van InHuis.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.
 
– Product
 
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen InHuis.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 
– Klant
 
Iedere natuurlijke persoon die met InHuis.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).
 
Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen InHuis.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 
Artikel 3: Aanbiedingen, offerten en bestellingen
1.
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende produkten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.
Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. InHuis.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
3.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 4: Overeenkomst
1.
De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en InHuis.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
2.
Indien op verzoek van de klant door InHuis.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en InHuis.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
3.
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van InHuis.nl akkoord gaat. InHuis.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.
 
Artikel 5: Levering
1.
InHuis.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. InHuis.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
2.
Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient InHuis.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen als nog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
3.
Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij InHuis.nl de wijze van verzending bepaalt.
4.
Voor levering op de waddeneilianden, Zeeland en andere landen gelden speciale tarieven. De afdeling verkoop stelt deze bij iedere bestelling afzonderlijk vast.
5.
Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met het te betalen bedrag aan transportkosten.
 
Artikel 6: Garantie
1.
Op de door InHuis.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
2.
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van InHuis.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
3.
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van InHuis.nl
4.
Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 
Artikel 7: Reclames
1.
De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2.
Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
3.
In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten. Tenzij anders overeengekomen.
4.
Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan InHuis.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Het factuurbedrag wordt geretourneerd minus de verzendkosten, deze zijn voor retour nemen en de administratieve afwikkeling toch gemaakt. Bij een retour wordt dus altijd retourkosten in mindering gebracht. Wanneer de verzendkosten hoger zijn dan € 15,00 gebeurt dit in overleg met de klant.
 
Retourzendingen worden in slechts geaccepteerd indien
 
– het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
– de verpakking van het product onbeschadigd is
– het product en/of de producten geheel compleet zijn
– in de originele verpakking en in originele staat zijn
– het product en/of de producten ongebruikt zijn
– het product en/of de producten schoon zijn
– het een niet speciaal besteld product is
– het producten en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid
1.
Indien het door InHuis.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2.
Nimmer is InHuis.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3.
Evenmin is InHuis.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
 
Artikel 9: Overmacht
1.
InHuis.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien InHuis.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop InHuis.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van InHuis.nl daaronder begrepen.
2.
InHuis.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat InHuis.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3.
Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
 
Artikel 10: Betaling
1.
Het te betalen bedrag kan worden voldaan via ideal, bankoverschrijving, contant of via pin.
Bij aflevering is er een mobiele pinautomaat aanwezig.
2.
Om de prijzen van InHuis.nl zo laag mogelijk te houden behoord betaling via een creditcard helaas niet tot de mogelijkheden.
 
Artikel 11: Geschillen
1.
Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van InHuis.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2.
InHuis.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
3.
Op elke overeenkomst tussen InHuis.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.